Pravidla a Podmínky

IntelliPoker - Smlouva s konečným uživatelem

Tato smlouva s konečným uživatelem ("smlouva") by měla být přečtena vámi ("uživatel" nebo "vy") jako celek, ještě před užíváním služeb nebo produktů IntelliPokeru. Uvědomte si prosím, že tato smlouva zakládá právně závazný vztah mezi vámi a Rational Instructional Services Ltd. (dále též jako "IntelliPoker", "nás" nebo "my"), která vlastní a provozuje internetové stránky nacházející se na adrese www.intellipoker.com ("stránka"). IntelliPoker je přidruženou organizací Rational Entertainment Enterprises Limited (zde dále pod názvem "PokerStars"), která vlastní a provozuje internetové stránky nacházející se na adrese www.pokerstars.eu ("stránka PokerStars").

K těmto pravidlům a podmínkám si prosím také projděte naši politiku ochrany soukromí, stejně jako ostatní pravidla, zásady a podmínky vztahující se ke službám a akcím dostupným na stránkách a zveřejňovaným na stránkách z času na čas, které jsou součástí těchto podmínek prostřednictvím odkazů, společně s takovými dalšími zásadami, o kterých vás z času na čas uvědomíme.

Kliknutím níže na tlačítko "Souhlasím", jako součásti registračního procesu u IntelliPokeru, a využíváním stránek, vyjadřujete souhlas s pravidly a podmínkami stanovenými v této smlouvě a s politikou ochrany soukromí, které mohou být občas měněny v souladu s ustanovením uvedeným níže zde a také v politice ochrany soukromí.

Protože některé služby a produkty poskytované stránkou jsou dostupné také těm, kteří nejsou členové Intelli Pokeru, jsou pravidla a podmínky této smlouvy také závazné, mutatis mutandis, pro uživatele, kteří využívají stránku bez předchozí registrace.

1. Všeobecné podmínky

 1. Subjekt pravidel a podmínek obsažených zde, IntelliPoker, vám poskytuje nevýhradní, osobní, nepřevoditelné právo používání služeb, produktů a obsahu IntelliPokeru dostupných na stránkách, včetně textu, zobrazení, obrázků, grafiky, fotografií, animací, videí, hudby a zvuků ("obsah stránek") (a vše dohromady: "služby"). Každá osoba, která dokončila proces registrace na stránce, je zde označována jako "člen IntelliPokeru".
 2. Jen registrovaní hráči stránek PokerStars se mohou stát členy IntelliPokeru. Registrací na stránce zaručujete PokerStars právo poskytnout IntelliPokeru veškeré osobní informace o vás, které byly shromážděny PokerStars, v souladu s politikou ochrany soukromí u PokerStars.
 3. Služby nejsou určeny (i) osobám mladším 18 let, (ii) osobám nezletilým podle práva své země (obě tyto skupiny označujeme jako  "mladistvé"), nebo (iii) osobám, které se ke stránce připojují z místa, kde to není místním zákonem dovoleno. IntelliPoker nemůže ověřit zákonná omezení služeb v každém právním řádě a je uživatelovou zodpovědností prověřit tuto záležitost.
 4. Vyhrazujeme si právo kdykoli požádat o důkaz věku za účelem prověření, že mladiství nevyužívají služeb. Dále si vyhrazujeme právo pozastavit nebo zrušit váš účet a znemožnit vám, přechodně nebo trvale, využívání služeb, pokud neobdržíme uspokojující důkaz věku nebo máme podezření, že patříte mezi mladistvé.
 5. Služby jsou určeny výhradně k uživatelovu osobnímu užívání. Uživatel může mít jen jeden účet u IntelliPokeru a smí využívat služby v rámci tohoto jednoho účtu. Navíc nesmí uživatel dovolit jiné osobě používání služeb prostřednictvím jeho účtu.
 6. IntelliPoker si zachovává právo na otevření, údržbu a uzavírání členských účtů u IntelliPokeru. Rozhodnutí managementu IntelliPokeru ve vztahu ke všem aspektům členského účtu, využívání služeb nebo řešení sporů je konečné a nemůže být znovu otevřeno z důvodu přezkoumání nebo odvolání.
 7. Výslovně povolujete IntelliPokeru zpřístupnění následujících informací o vás ostatním uživatelům stránek (registrovaným i neregistovaným), jako součásti vašeho veřejného profilu: uživatelské ID, datum registrace na stránce, čas posledního přihlášení ke stránce, zemi vašeho pobytu, avatara podle vaší volby, váš osobní obrázek, váš "vzkaz" ostatním uživatelům, vaše turnajové výsledky a současný status na stránkách PokerStars.

2. Bez garance

 1. IntelliPoker se zříká každé a všech garancí, vyjádřených i skrytých, ve spojitosti se službami (včetně obsahu stránek), které jsou vám poskytovány "jak stojí a leží" a neposkytujeme vám žádnou garanci nebo jakékoli právo na protest ve vztahu k jejich kvalitě, vhodnosti k užití, úplnosti nebo přesnosti.
 2. Obsah stránek může zahrnovat právní informace vztahující se k různým aspektům pokerové hry. Tyto informace jsou poskytovány v obecné rovině a nepředstavují, ani nejsou zamýšleny, jako právní doporučení. Doporučujeme vám konzultovat jakékoli specifické záležitosti s kvalifikovaným právníkem.
 3. Přes naše úsilí poskytovat vám služby nejvyšší kvality, spolehlivé a bezpečné, nezaručujeme, že služby budou nepřerušené, včas a bez chyb, že chyby budou odstraněny nebo služby nacházející se zde budou bez virů a programových chyb.
 4. IntelliPoker si vyhrazuje právo pozastavit, přerušit, upravit, odebrat či přidat služby nebo stránky podle svého výhradního rozhodnutí, s okamžitou platnosti a bez závazku upozornit vás, a nejsme zavázáni, v jakémkoli směru, k odpovědnosti za ztráty utrpěné v souvislosti s kterýmkoli rozhodnutím IntelliPokeru v těchto záležitostech.
 5. Souhlasíte, že za žádných okolností nebude IntelliPoker nebo některá s jeho sdružených organizací právně zavázána nebo zodpovědná za (a) jakoukoli ztrátu nebo škodu utrpěnou uživateli informací obsažených nebo opominutých na stránkách; (b) jakékoli spolehnutí uživatele na obsah stránek, ať už je či není obsah správný, aktuální a úplný; (c) důsledek jakéhokoli jednání, které učiníte nebo neučiníte vy nebo jakákoli jiná osoba, ať už bylo či nebylo založeno na obsahu stránek nebo výsledkem užívání stránek.

3. Duševní vlastnictví

 1. Název "IntelliPoker" a veškeré ostatní obchodní známky, servisní známky a/nebo obchodní jména užívaná IntelliPokerem tu a tam na stránkách ("obchodní známky"), jsou obchodní známky, servisní známky a/nebo obchodní jména IntelliPokeru nebo některé firmy z jeho skupiny a/nebo poskytovatelů jejich licencí, a všechny tyto subjekty si vyhrazují veškerá práva k těmto obchodním známkám.
 2. Obsah stránek patří IntelliPokeru nebo některé firmě z jeho skupiny a je chráněn autorským právem a/nebo jiným duševním právem nebo dalšími právy. Tímto berete na vědomí, že využíváním služeb a stránek nenabýváte práva k obsahu stránek nebo kterékoli jejich části. Za žádných okolností nemůžete používat  obsah stránek bez předcházejícího písemného svolení IntelliPokeru.
 3. Obsah stránek můžete používat pro vaše vlastní využití a hledání. Nesmíte jej znovu publikovat, přenášet, rozšiřovat nebo jinak zpřístupňovat materiál jiným stranám nebo ho činit dostupným na kterékoli webové stránce, online službě nebo stanici elektronické pošty, kterou vlastníte nebo patří někomu jinému, nebo činit stejně v kopiích nebo prostřednictvím jiného média, bez předcházejícího písemného souhlasu IntelliPokeru.

4. Fóra, chaty a blogy.

 1. Součástí služeb nabízených IntelliPokerem je příležitost přístupu k zasílání vzkazů ohledně pokeru na stránkách fóra, chatech a blozích (dále společně "diskusní služby"). Každý uživatel se musí zcela přizpůsobit a dodržovat následující opatření, pokud chce mít přístup a využívat diskusních služeb. Uživatelský přístup a využívání diskusních služeb budou vázány na vyjádření jeho/jejího bezvýhradného souhlasu se všemi opatřeními obsaženými zde.
 2. Uživatelům je zakázáno zasílat nezákonné, obscénní, hanlivé, urážlivé, výhružné, osobní nebo soukromé informace o jiných nebo patřící jiným, nebo jiné materiály, které poruší jakýkoli zákon, nebo mohou být všeobecně považovány za nepřístojné. Tato obecná pravidla se vztahují na situaci, kdy uživatel využívá možností obrázků u člena IntelliPokeru a korespondence se zaměstnanci IntelliPokeru.
 3. Uživatelům je zakázáno činit vyjádření, která propagují služby nebo produkty jiných stran, s vyjímkou  IntelliPokeru nebo PokerStars. Navíc se uživatelé nesmějí vyjadřovat nepravdivě či tak, že to může být zesměšňující nebo kritizující, o IntelliPokeru, PokerStars nebo službách.
 4. Diskusní služby jsou určeny výhradně pro osobní a nekomerční využití. Následující užívání diskusních služeb je, bez omezení, zakázáno: (a) propagace nebo prodej jakýchkoli výrobků, služeb a jiných (ať pro zisk nebo jinak), provádění náboru jiných nebo používání diskusních služeb pro obchodní účely jakékoli povahy; nebo (b) vyjadřování nebo přenášení prostřednictvím diskusních služeb jakékoli zprávy či komentáře s obchodním cílem jakékoli povahy, včetně, bez omezení na tento výčet, reklamy, průzkumů, soutěží, pyramidových her, řetězových dopisů, žádostí o dary, žádostí o podpis peticí, zbytečné korespondence, spamu nebo jakýchkoli opakujících se nebo nevyžádaných zpráv (obchodní či jiné povahy).
 5. Uživatelé nesmí používat diskusní služby k shromažďování nebo získávání osobních informací o ostatních uživatelích, včetně internetových adres, pro účely zasílání jakýchkoli reklam, průzkumů, soutěží, pyramidových her, řetězových dopisů, žádostí o dary, žádostí o podpis peticí, zbytečné korespondence, spamu nebo jakýchkoli opakujících se požadavků ať už jsou zasílány jakýmkoli způsobem (email, programy pro zasílání zpráv, apod.).
 6. Uživatelům je zakázáno používat diskusní služby k zasílání obsahu, který obsahuje software, programy nebo aplikace, které mohou poškodit nebo nepříznivě působit na software nebo hardware stránek nebo ostatních uživatelů.
 7. Jakékoli používání v rozporu s výše uvedenými pravidly diskusních služeb bude považováno za porušení této smlouvy a IntelliPoker má svolení, podle svého vlastního uvážení, přijmout jakékoli právní nebo technické kroky, které považuje za přiměřené s ohledem na věc, včetně přechodného nebo trvalého zablokování uživatelského účtu.
 8. Každý uživatel je osobné odpovědný za přesnost a právní platnost vlastních příspěvků v diskusních službách a každý uživatel bude osobně zavázán z nesprávných, zavádějících, nepřesných, porušujících nebo jinak žalovatelných materiálů obsažených v příspěvcích nebo odkazech. Zveřejněním jakéhokoli obsadu na stánkách zaručujete, že máte plná práva ke zveřejnění obsahu na stránkách a využití obsahu na stránkách neporuší práva kterýchkoli třetích stran
 9. IntelliPoker si vyhrazuje právo monitorovat všechny příspěvky zaslané uživatelem a vymazat nebo změnit tyto příspěvky bez předcházejícího upozornění, jak to bude příhodné, a uživatelé nemají žádná práva vůči IntelliPokeru v této věci.
 10. Dále si IntelliPoker vyhrazuje právo trvale zablokovat přístup k diskusním službám těm uživatelům, kteří opakovaně nebo výrazně poruší zde uvedená opatření. Rozhodnutí IntelliPokeru ve vztahu k obdrženým stížnostem je konečné a není přístupné opětovnému posouzení nebo odvolání.
 11. Protože IntelliPoker nemůže a nebude schopen kontrolovat všechny příspěvky uživatelů, může kterýkoli uživatel, který zaregistruje stížnost na příspěvek učiněný v diskusních službách,  napsat IntelliPokeru na adresu support@intellipoker.cz a jasně vysvětlit povahu stížnosti. Rozhodnutí IntelliPokeru ve vztahu k obdržené stížnosti je konečné a není přístupné opětovnému posouzení nebo odvolání.
 12. Uživatel bere na vědomí a příjímá, že veškerý obsah umístěný v rámci diskusních služeb, se stává majetkem IntelliPokeru a IntelliPoker jej může znovu použít, zveřejnit a reprodukovat jakkoli uzná za vhodné, včetně obchodních využití.
 13. Každý uživatel souhlasí se zproštěním odpovědnosti a respektuje zproštění odpovědnosti IntelliPokeru a jeho příslušejících ředitelů, úředníků, zaměstnanců a zástupců ve všech a jakýchkoli závazcích, škodách, ztrátách, nárocích (včetně rozumných právních poplatků) vznikajících jakkoli z jeho nebo jejího používání kteréhokoli z příspěvků učiněných na diskusních službách nebo z kterékoli jiné věci s tímto související, ale ne omezené, na informace zveřejněné v rámci diskusních služeb. Dále se každý uživatel vzdává práva nárokovat nebo žalovat vůči IntelliPokeru jakékoli ztráty, škody nebo zranění vzniklá z užívání diskusních služeb nebo jakéhokoli materiálu umístěného v rámci diskusních služeb.
 14. IntelliPoker nezaručuje přesnost nebo věrohodnost jakýchkoli materiálů nebo informací v diskusních službách. Odpovědnost za tyto leží výhradně na uživatelích. Každý uživatel přijímá, že diskusní služby a materiály v nich uvedené, jsou poskytovány "jak stojí a leží", se všemi chybami nebo nedostatky a bez jakékoli výhrady, záruky nebo garance, vyjádřené nebo nevyjádřené, včetně a bez omezení jakékoli předpokládané záruky přesnosti, kompletnosti, kvality, obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neutrality vůči cizím právům. V žádném případě nebude IntelliPoker odpovědný za jakékoli zranění, ztrátu, požadavek, škodu nebo zvláštní, příležitostnou, důslednou, případnou nebo trestnou škodu jakéhokoli druhu vzniklou z nebo v souvislosti s uživatelovým přístupem nebo využíváním diskusních služeb nebo jakéhokoli materiálu v nich, nebo jakéhokoli zboží, materiálu nebo služeb zde propagovaných, ať na základě kontraktu, přečinu nebo nedbalosti či jinak, a to i v případech, kdy byl IntelliPoker upozorněn na možnost takových škod.

5. Porušení

 1. Bez újmy na kterémkoli jiném z práv IntelliPokeru, pokud uživatel poruší všechna nebo některá z omezení zde obsažených, IntelliPoker si vyhrazuje právo přijmout taková opatření, která uzná za vhodná, včetně zrušení této smlouvy, okamžitého zablokování přístupu ke službám pro takového uživatele, zrušení účtu takového uživatele u IntelliPokeru nebo přijmutí právních kroků vůči takovému uživateli.
 2. Souhlasíte s plným zbavením odpovědnosti, možnosti obrany a kryjete zcela proti ztrátě IntelliPoker a jeho akcionáře, ředitele a zaměstnance, za jakékoli požadavky, nároky, závazky, škody, ztráty, náklady a výdaje, včetně právních poplatků a jakýchkoli jiných částek, ať vznikly jakkoli, které mohou být výsledkem:
  1. vašeho porušení této smlouvy jako celku nebo v některé z částí;
  2. vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práva třetích stran; a
  3. užívání služeb nebo používání služeb jinou osobou prostřednictvím vašich přihlašovacích údajů (jak je definováno níže), ať už s vašim svolením nebo bez něj.

6. Omezení odpovědnosti

Za žádných okolností, ani v případech nedbalosti, není IntelliPoker odpovědný za zvláštní, náhodné, přímé, nepřímé nebo důsledkové škody jakékoli povahy (včetně a bez omezení škod za ztráty obchodního zisku, přerušení podnikání, ztráty obchodních informací nebo jiné finanční ztráty) vzniklé z užívání (nebo zneužití) služeb, ani v případech, kdy měl IntelliPoker předcházející povědomost o možnosti takových škod.

7. Bezpečnost a váš účet

 1. Každý uživatelský účet u IntelliPokeru by měl být přístupný s využitím kombinace unikátního uživatelského ID ("uživatelské ID"), které je stejné jako vaše uživatelské ID na stránkách PokerStars, a unikátního tajného hesla ("heslo"), které je odlišné od hesla využívaného na stránkách PokerStars ( Uivatelské ID a heslo jsou společně dále nazývány jako "přihlašovací údaje").
 2. Uživatel souhlasí, že je osobně odpovědný za užití služeb prostřednictvím svých přihlašovacích údajů a neumožní přístup k uživatelským údajům jakékoli třetí osobě.
 3. Uživatel by měl držet své přihlašovací údaje v tajnosti a soukromí za všech okolností a vynaložit veškeré úsilí k zachování jejich utajení a soukromí. Jakékoli neoprávněné použití přihlašovacích údajů bude ve vaší plné odpovědnosti a s domněnkou, že je využíváte vy a vy ponese veškerou odpovědnost z toho vyplývající.

8. Dodatky

IntelliPoker si vyhrazuje právo obnovit nebo změnit tuto smlouvu nebo její kteroukoli součást a to kdykoli a bez předcházejícího upozornění a vy jste zavázán takovou změnou smlouvy během 14 dní po jejím zveřejnění na stránkách. Proto vám doporučujeme navštěvovat stránky pravidelně a kontrolovat pravidla a podmínky obsažené v aktuálně platné verzi. Pokračující používání stránek je považováno za stvrzení vašeho souhlasu s jakoukoli změnou ve smlouvě.

9. Rozhodné právo

Smlouvy a veškeré záležitosti k ní se vztahující jsou řízeny a vytvořeny v souladu s právem Ostrova Man, s výjimkou těch opatření, vztahujících se ke konfliktu s právem. Každá strana neodvolatelně souhlasí, že příslušný soud Ostrova Man má exklusivní jurisdikci ve vztahu k nárokům, sporům nebo rozporům vzešlým ze smlouvy a ostatním věcem vzešlým z ní, a neodvolatelně se vzdává jakýchkoli práv k námitkám a žalobám u těchto soudů, které by měla s nárokem na přenesení žaloby z důvodu nepohodlnosti místa nebo toho, že soudy nemají ve věci pravomoc.

10. Oddělitelnost

Pokud je nebo se dostane ustanovení této smlouvy do rozporu se zákonem, je chybné nebo nevymahatelné podle určitého právního řádu, neovlivňuje to platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení zde podle tohoto právního řádu nebo platnost a vymahatelnost v jiných právních řádech ať tohoto nebo kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy.

11. Převoditelnost

IntelliPoker si vyhrazuje právo převést tuto smlouvu jako celek nebo kteroukoli její část, kdykoli a bez upozornění. Uživatel nesmí převést kterékoli z jeho práv nebo povinností z této smlouvy.

12. Ostatní ustanovení

 1. Žádné odpuštění IntelliPokeru ve věci kteréhokoli ustanovení této smlouvy (včetně nedostatečné snahy IntelliPokeru požadovat striktní a doslovné dodržování či jednání v souladu s ustanoveními této smlouvy) nemůže být považováno za odpustění kteréhokoli následujícího porušení tohoto ustanovení nebo porušení kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy.
 2. Nic v této smlouvy nemůže vytvořit nebo udělit právo nebo jinou výhodu ve prospěch třetích stran, které nejsou stranami této smlouvy.
 3. Nic v této smlouvy nemůže vytvořit nebo být považováno za ustanovení partnerství, zastoupení, svěřenecké dohody, svěřenectví nebo společného podniku mezi vámi a námi.
 4. Tato smlouva představuje vzájemný souhlas a dohodu mezi vámi a námi ve vztahu ke službám a nahrazuje jakoukoli předcházející dohodu, vzájemný souhlas nebo smlouvu mezi vámi a námi.
 5. Jakékoliv výhry nabízené na této síti podléhají příslušným nařízením platným v jurisdikci vítěze.  V souladu s tímto pravidlem nám může být zakázáno udělit inzerovanou výhru, která by byla v rozporu k platné legislativě.

Ostrov Man, září 2008